Privacybeleid

Deze website is eigendom van Oudercomite Chiro Kasterlee VZW

Contactgegevens:

Adres maatschappelijk zetel: Hofstraat 17, 2460 Kasterlee          

E-mail: privacy@halfoogstjogging.be  

Ondernemingsnummer: BE 0472.939.138

RPR: Antwerpen, afdeling Turnhout

 

Verder info, vragen en/of opmerkingen omtrent deze privacy policy mogen steeds gestuurd worden aan privacy@halfoogstjogging.be.

 

Verwerking persoonsgegevens

Oudercomite Chiro Kasterlee VZW verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij privacy@halfoogstjogging.be

 

Verwerkingsdoeleinden

Oudercomite Chiro Kasterlee VZW verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • E-mailadres

 

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, (b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst), (c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting), (f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Oudercomite Chiro Kasterlee VZW verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw inschrijving voor de halfoogstjogging
 • Het publiceren van uw loopresultaat op onze website
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of infomails rond Chirofeesten en/of de halfoogstjogging
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Oudercomite Chiro Kasterlee VZW analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Oudercomite Chiro Kasterlee VZW maakt gebruik van Google Analytics om een overzicht te krijgen van het aantal bezoekers alsook de herkomst. Belangrijk om te weten: we versturen hiervoor geen IP-adressen naar Google.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@halfoogstjogging.be, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Oudercomite Chiro Kasterlee VZW neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurslid van Oudercomite Chiro Kasterlee VZW) tussen zit.

 

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Oudercomite Chiro Kasterlee VZW verbonden zijn of met enige andere partner van Oudercomite Chiro Kasterlee VZW;

Oudercomite Chiro Kasterlee VZW garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

 

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

De persoonsgegevens waarvoor uw toestemming werd gevraagd (inschrijving nieuwsbrief, inschrijving event, …) zullen bewaard worden voor een periode van 5 jaar.

U kunt uiteraard steeds een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@halfoogstjogging.be.

 

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

 • een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: privacy@halfoogstjogging.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, Kaartnr, Geboorteplaats, Geboortedatum, Nationaliteit en Geslacht zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek

 

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

 

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).